15. จำนวนประทานบัตรแร่

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนประทานบัตรแร่”

จากรายงานการประกอบกิจการเหมืองแร่ในประเทศ พ.ศ. 2563 (ณ เดือนมิถุนายน 2563) พบว่า จำนวนประทานบัตรทั้งหมด 939 แปลง ลดลงจาก พ.ศ. 2562 (ณ เดือนมิถุนายน 2562) ที่มีจำนวน 1,129 แปลง จำแนกออกเป็นประทานบัตรที่มีอายุ จำนวน 922 แปลง ประกอบด้วย 1) เปิดดำเนินการ จำนวน 863 แปลง ส่วนใหญ่พบในภาคกลางมากที่สุด 322 แปลง รองลงมาคือ ภาคเหนือ 138 แปลง ภาคใต้ 132 แปลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 114 แปลง ภาคตะวันตก 75 แปลง และภาคตะวันออก 82 แปลง ตามลำดับ 2) ยังไม่ขออนุญาตเปิดการทำเหมือง จำนวน 11 แปลง 3) หยุดการทำเหมือง จำนวน 32 และ 4) ขอคืนสิทธิการทำเหมือง จำนวน 16 แปลง นอกจากนี้ มีประทานบัตรที่สิ้นอายุ จำนวน 17 แปลง (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2563)

 

จำนวนประทานบัตรแร่ จำแนกตามภาค ณ มิถุนายน 2563

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล